nasz

Regulamin.

REGULAMIN

W skrócie:

1. OKREŚLENIA I DEFINICJE  
LEARNCRAFT – podmiot świadczący usługi w zakresie nauki języków obcych
KLIENT - osoba płacąca za usługi LEARNCRAFT
UCZEŃ - osoba korzystająca z usług LEARNCRAFT
LEKTOR - osoba udzielająca LEKCJI języka obcego poprzez LEARNCRAFT
REGULAMIN - regulacje dotyczące korzystania z usług LEARNCRAFT, jak również zakresu odpowiedzialności tego podmiotu, przedstawione w niniejszym dokumencie
POLECAJĄCY - KLIENT lub UCZEŃ, który poleca usługi LEARNCRAFT jej potencjalnym nowym Klientom i Uczniom
LEKCJA – jednostka dydaktyczna, o długości 50 minut, w trakcie której  LEARNCRAFT świadczy KLIENTOWI usługę nauki języka obcego, która jest wykonywana przez LEKTORA
DZIENNIK - elektroniczny dokument tworzony wspólnie przez UCZNIA i LEKTORA podczas i po LEKCJI. Zawarte są w nim: data odbytych LEKCJI, tematy LEKCJI oraz treści tworzone podczas LEKCJI.
 
2. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. LEARNCRAFT oferuje udzielanie LEKCJI nauki języków obcych przez wybrany komunikator internetowy lub bezpośrednio, podczas osobistych spotkań odbywanych przez UCZNIA z LEKTOREM w wyznaczonym uprzednio miejscu.
  2. LEKCJE prowadzone są na podstawie autorskich metod nauczania języków obcych opracowanych przez LEARNCRAFT.
  3. LEKCJE odbywają się na zasadach określonych w REGULAMINIE. KLIENT otrzyma REGULAMIN drogą mailową przed rozpoczęciem pierwszych LEKCJI. Przystąpienie do LEKCJI oznacza akceptację regulaminu.
  4. Korzystać z LEKCJI może każdy, osoby niepełnoletnie muszą posiadać zgodę prawnego opiekuna.
  3. WARUNKI
  1. KLIENT i UCZEŃ oświadcza, iż wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu prowadzenia ewidencji przez LEARNCRAFT. Administratorem danych osobowych jest Przemysław Skwarczyński z siedzibą w 08-430 Żelechów,  NIP 8262066984, REGON 146358317. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29.08.1997 oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z 18.07.2002r. Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe: imię i nazwisko, e-mail oraz numer telefonu. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Administrator ma prawo do wglądu w ich treść oraz ich aktualizowania i poprawiania.
  2. KLIENT ma nieograniczony dostęp do DZIENNIKA, który będzie udostępniony elektronicznie KLIENTOWI i UCZNIOWI przed rozpoczęciem pierwszej LEKCJI. Dzięki zawartym tam informacjom może weryfikować liczbę LEKCJI, które się już odbyły.
  3. KLIENT ma prawo odwołać LEKCJĘ z LEKTOREM na dzień przed LEKCJĄ. W przypadku odwołania LEKCJI po tym terminie, KLIENT ponosi koszty w wysokości opłaty za odbytą lekcję, to jest 100% wartości LEKCJI. Gdy LEKCJA zostanie odwołana tego samego dnia przez LEKTORA, to LEKCJĘ tę można odrobić w innym terminie.
  4. Rachunek za LEKCJE z poprzedniego miesiąca będzie wysyłany na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta do __ dnia kolejnego miesiąca. Klient zobowiązany jest do zapłaty należności wskazanej w treści rachunku w terminie 7 dni od jego wystawienia, na numer rachunku bankowego wskazany w treści rachunku. Za dzień zapłaty uznaje się dzień zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym podanym przez LEARNCRAFT.
  5. LEKCJE planowane są na konkretne dni tygodnia i godziny, które są niezmienne. Jakiekolwiek zmiany muszą być ustalone z LEKTOREM oraz przedstawicielem LEARNCRAFT.
  4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Treść REGULAMINU jest udostępniona na stronie internetowej http://learncraft.pl/regulamin/
  2. Niniejszy REGULAMIN może ulec zmianie. O wszelkich zmianach decyduje LEARNCRAFT.
  3. O wszelkich zmianach warunków REGULAMINU LEARNCRAFT, KLIENT będzie informowany drogą e-mailową.
  4. KLIENT może zakończyć współpracę z LEARNCRAFT w każdej chwili. Jest jednak zobowiązany do uregulowania wszystkich zaległych należności względem LEARNCRAFT w terminie płatności rachunku. Rachunek stanowi jednocześnie wezwanie do zapłaty.
  5. KLIENT zobowiązany jest do poinformowania droga elektroniczną LEARNCRAFT o zmianie danych kontaktowych, takich jak adres zamieszkania lub adres mailowy. W przypadku niepoinformowania LEARNCRAFT o zmianie danych, informacje wysłane z wykorzystaniem posiadanych przez LEARNCRAFT danych uważa się za skutecznie doręczone.